Quick Menu 문의요청 프로모션 교육정보 블로그 키사이트제품

| DC 전원 공급기/분석기

home 제품 정보 Keysight 제품

E3600 시리즈 전원 공급기

  • 낮은 노이즈 파워 및 뛰어난 레귤레이션
  • 과전압 및 과전류 로드 보호
  • 전후면 출력 단자
  • 낮은 전압 설정에서 더 많은 전류를 제공하는 이중 범위 출력

| 제품 사양

모델 전력(W) 최대V(V) 최대I(A) 출력수 범위수 리플 및 노이즈
mVp-p
프로그램 또는
미터 분해능
컴퓨터
인터페이스
E3620A 50 25V / 25V 1 A / 1 A 2 1 1.5 10 없음
E3630A 35 6 V / +20 V / -20 V 2.5 A / 0.5 A / 0.5A 3 1 1.5 10 없음
E3631A 80 6 V / +25 V / -25 V 5 A / 1 A / 1 A 3 1 2 1.5 GPIB
RS-232
E3632A 120 15 V r1 / 30 V r2 7 A r1 / 4 A r2 1 2 2 1
E3633A 200 8 V r1 / 20 V r2 20 A r1 / 10 A r2 1 2 3 1
E3634A 200 25 V r1 / 50 V r2 7 A r1 / 4 A r2 1 2 3 3
E3640A 30 8 V r1 / 20 V r2 3 A r1 / 1.5 A r2 1 2 5 5
E3641A 30 35 V r1 / 60 V r2 0.8 A r1 / 0.5 A r2 1 2 8 5
E3642A 50 8 V r1 / 20 V r2 5 A r1 / 2.5 A r2 1 2 5 5
E3643A 50 35 V r1 / 60 V r2 1.4 A r1 / 0.8 A r2 1 2 8 5
E3644A 80 8 V r1 / 20 V r2 8 A r1 / 4 A r2 1 2 5 5
E3645A 80 35 V r1 / 60 V r2 2.2 A r1 / 1.3 A r2 1 2 8 5
E3646A 60 8 V r1 / 20 V r2 3 A r1 / 1.5 A r2 2 2 5 5
E3647A 60 35 V r1 / 60 V r2 0.8 A r1 / 0.5 A r2 2 2 8 5
E3648A 100 8 V r1 / 20 V r2 5 A r1 / 2.5 A r2 2 2 5 5
E3649A 100 35 V r1 / 60 V r2 1.4 A r1 / 0.8 A r2 2 2 8 5

| 자료실

제    목 파일 다운로드
BenchVue 소프트웨어 AVI
IO Libraries Suite Downloads EXE
J-Link PS Demo 버전 ZIP
[메뉴얼] E3633~4A DC Power Supplies PDF
[메뉴얼] E3632A DC Power Supplies PDF
[메뉴얼] E3631A DC Power Supplies PDF
[제품사양서] E3630A, E3620A, E361xA DC Power Supplies PDF
[메뉴얼] E3620A DC Power Supplies PDF
[제품사양서] E364xA DC Power Supplies PDF
[제품사양서] E364xA DC Power Supplies PDF
[제품사양서] E363xA DC Power Supplies PDF
[제품사양서] E361xA DC Power Supplies PDF